Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri 26.1.2022

1. Rekisterin pitäjä
Nimi: Ilmapallokeskus Balloon Center Oy
Osoite: Tiilipojanlenkki 9, 01720 Vantaa

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Nimi: Petri Nieminen
Puhelin: 040-543 8006
Sähköposti: petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietorekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää tietoja Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n asiakkaiksi rekisteröityneistä henkilöistä. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: Asiakkaan valitsemien ja tilaamien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Asiakkuuksien hoitamiseen kuten tunnistamiseen eri toimipisteissä, myynti ja markkinointi, tiedotus, asiakastuki, asiakassuhteen hallinta ja hoitaminen sekä Ilmapallokeskuksen toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Lisäksi tietoja käsitellään liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten esim. toimitukset, laskutus, raportointi, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, Ilmapallokeskuksen palveluista ja tuotteista tiedottamiseen ja myynnin edistämiseen, Ilmapallokeskuksen liiketoiminnan toteutukseen liittyvien yhteistyökumppanien palveluviestintään.

5. Rekisterin Tietosisältö
Nimi- ja osoitetiedot, käyttökieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto, tietojen muutos/päivitystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ohjelmiin kerätty käyttäjiä koskeva tieto säilytetään luottamuksellisena ja mahdolliset tiedonsiirrot Internetissä tapahtuvat salatun protokollan avulla.

9. Omien tietojen tarkistaminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan rekisteritietojen tarkistamiseen ottamalla yhteyttä Ilmapallokeskukseen kirjallisesti. Tarkistuspyyntö voidaan tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. Tarkistusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilöstörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi. Lisätietoja tarkistusoikeudesta: https://tietosuoja.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi osoittaa kirjallisesti osoitteeseen: petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi. Lisätietoja tietojen korjaamisesta: https://tietosuoja.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

13. Paytrailin maksupalvelu
Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lisätietoja Paytrailin tietosuojaselosteessa.

 

 

Tietosuojaseloste markkinointirekisteri 26.1.2022

1. Rekisterin pitäjä
Nimi: Ilmapallokeskus Balloon Center Oy
Osoite: Tiilipojanlenkki 9, 01720 Vantaa.

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Nimi: Petri Nieminen
Puhelin: 040-543 8006
Sähköposti: petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointirekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n markkinointia varten kuten: suoramarkkinointi, markkinointi, mielipide- tai markkinointitutkimus tai muu osoitteellinen lähetys.

5. Rekisterin Tietosisältö
Nimi- ja osoitetiedot, käyttökieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto, tietojen muutos/päivitystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä erilaisiin palveluihin, markkinointikampanjoihin ja kilpailuihin. rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä, evästeitä käyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Henkilötietoja voidaan myös päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Jaamme henkilötietoja seuraavissa tapauksissa alla mainittujen tahojen kanssa: Infrastruktuuri- ja IT-palveluita tarjoavat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja. Tällöin voidaan käyttää palvelimia, jotka sijaitsevat eri maassa kuin, jossa käyttäjä on käyttänyt palveluitamme. Tietoja voidaan tällöin siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla. Velvoittavan lainsäädännön mukaan voidaan vaatia vastaamaan oikeudenkäyntimenettelyihin tai lakiin perustuviin pyyntöihin paljastaa henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille. Varmistamme aina kaikin kohtuullisin keinoin, että tiedonsiirrolle on lailliset perusteet ja että henkilötiedot suojataan riittävällä tavalla sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ohjelmiin kerätty käyttäjiä koskeva tieto säilytetään luottamuksellisena ja mahdolliset tiedonsiirrot Internetissä tapahtuvat salatun protokollan avulla.

9. Omien tietojen tarkistaminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan rekisteritietojen tarkistamiseen ottamalla yhteyttä Ilmapallokeskukseen kirjallisesti. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. Tarkistusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa markkinointirekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi. Lisätietoja tarkistusoikeudesta: https://tietosuoja.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia markkinointirekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi osoittaa kirjallisesti osoitteeseen: petri.nieminen@ilmapallokeskus.fi.Lisätietoja tietojen korjaamisesta: https://tietosuoja.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

 

Tietosuojaseloste rekrytointirekisteri 26.1.2022

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy
Tiilipojanlenkki 9
01720 Vantaa
Y-tunnus: 0860817-6
Puh. 09 854 5100

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
Henkilöstöhallinto
sähköposti: rekry@ilmapallokeskus.fi
Puh. 09 854 5100

3. Rekisterin nimi
Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia työntekijän valitsemiseksi hakuilmoituksen tai avoimen haun perusteella. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään.
Henkilötietoja käsitellään työnhakijan kanssa mahdollisesti syntyvää työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi työnhakijan pyynnöstä ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun työnhakija jättää hakemuksensa tullakseen valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen. Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi. Jos hakija vastustaa tietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, ei Ilmapallokeskus Balloon Center Oy voi käsitellä kyseisen henkilön työhakemusta.
Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Työhakemustietoja säilytetään Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:ssä 1 - 6 kuukautta hakemuksen tekemisestä hakijan valitseman ajan mukaan ja niitä voidaan käsitellä myös muiden mahdollisten työpaikkojen täyttämistä koskevia valintoja varten, ellei työnhakija ole ilmoittanut rekisterinpitäjälle, että hän haluaa hakemustaan käsiteltävän vain tiettyyn nimenomaiseen tehtävään tai muuten pyytänyt käsittelyn lopettamista. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää kauemmin lakiin perustuvan velvoitteen, kuten yhdenvertaisuuden, toteuttamiseksi tai sen asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.

6. Käsiteltävät tiedot
Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten tämän ansioluettelon ja hakemuksen sisältö, todistukset ja muut hakemusprosessin yhteydessä annetut tiedot, sekä työntekijän mahdollisten suosittelijoiden antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakija toimittaa henkilötiedot pääsääntöisesti itse. Tietoja voidaan kerätä myös hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta. Hakemusprosessissa voidaan kerätä myös muita tietoja muilta tahoilta, jolloin asiasta ilmoitetaan rekisteröidylle erikseen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakijoiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n ulkopuolelle. Haettavasta työtehtävästä riippuen tietoja voidaan luovuttaa Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n lukuun toimiville tahoille, kuten hakijan soveltuvuusarvioinnin suorittajille.

9. Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

10. Työnhakijoiden henkilötietojen suojausperiaatteet
10.1. Manuaalinen aineisto
Rekrytointiprosessin päätyttyä tulostetut CV:t säilytetään yllämainitun säilytysajan lukitussa huoneessa tai kaapissa yhdessä muun rekrytointimateriaalin kanssa, johon vain rekrytoinnista vastaavalla henkilöllä on pääsy.
10.2. Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköpostit on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla ja siten ainoastaan erikseen nimetyillä rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Työnhakijalla on rekisteröitynä oikeus:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
  • tietyin edellytyksin vastustaa käsittelyä
  • tietyin edellytyksin saada siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos tietojen käsittely on perustunut suostumukseen.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Lisäksi, jos rekisteröity katsoo, että hänen lainmukaisia oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavirastolle (tietosuojavaltuutetulle).

 

Evästeiden käyttö

Ilmapallokeskuksen sivustoilla (ilmapallokeskus.fi, kauppa.ilmapallokeskus.fi, juhlamaailma.fi) käytetään evästeitä (englanniksi cookies), joiden avulla sivustoja voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Ilmapallokeskuksen sivustoilla (ilmapallokeskus.fi, kauppa.ilmapallokeskus.fi, juhlamaailma.fi) evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Ilmapallokeskuksen verkkosivujen (ilmapallokeskus.fi, kauppa.ilmapallokeskus.fi, juhlamaailma.fi) palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Ilmapallokeskuksen sivustojen sisällöstä ja toiminnoista saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjä voi halutessaan myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

Käytämme evästeitä sivuston perustoimintojen, personoinnin ja analytiikan toteuttamisen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen. Keräämme yhteistyökumppaniemme, kuten Googlen ja Facebookin, kanssa evästeiden avulla sivuston käytöstä tietoa, jonka avulla voimme kehittää sivuston käyttökokemusta, tarjota sinulle kiinnostavampia tuotteita ja parempia tarjouksia.

 

Google ja Facebook

Näin Google käyttää kerättyjä tietoja

Näin Facebook käyttää kerättyjä tietoja